Acord de comercializare servicii de călătorie

Nr. $Referinta din $DataSemnare, $OraSemnare


Părţile din prezentul acord:

Sc Alo Hotels Group Srl, cu sediul în Pitesti, Bld. I.C.Bratianu, Nr 48-52, Business Forum, cod unic de înregistrare RO16603202, inmatriculata la Registrul Comertului Arges cu nr. J03/1251/2004, titulară a Licenţei de turism nr. 165, pentru Agenţia de Turism ”Alo Hotels”, email alo@alohotels.ro

şi turistul/reprezentantul turistului,

Domnul/Doamna $DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume, domiciliat/domiciliată în $DateFacturare_Adresa, au convenit la încheierea prezentului Acord.

I. Obiectul Acordului îl constituie comercializarea, respectiv rezervarea serviciilor de călătorie, de catre Alo Hotels, in numele și la comanda turistului, conform rezervării acestuia efectuate pe site-ul alohotels.ro

II. Propunerea de călătorie

Detalii prinvind serviciile turistice ce urmează a fi rezervate:

$ServiciiIncluse

Nume hotel:

$NumeHotel, $DestinatieHotel

Turistii din rezervare:

$Turisti

Termene si conditii de plata:

$TransePlata

Termene si conditii de anulare (perioada calendaristica si penalizarile ce vor fi aplicate in caz de anulare)

$ConditiiAnulare

Prețul total al serviciilor de călătorie este de $PretTotal

III. Rezervarile si vanzarile de bilete de avion sau oferte de tip city break ce au in componenta bilete de avion, se supun Conditiilor Generale de Rezervare si Vanzare a Biletelor de Avion (la care se adauga prevederile prezentului Acord), prezentate in detaliu la punctul V. din prezentul Acord.

IV. Documentele prezentului Acord se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) Termenii si conditiile website-ului www.alohotels.ro

b) Detaliile si mentiunile aferente conditiilor de rezervare, plata, anulare si modificare afisate in pagina de rezervare din cadrul website-ului www.alohotels.ro sau/si primite pe email in detaliile comenzii plasate.

c) Voucherul de cazare, bilet avion, voucherul de transfer;

d) Programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

Turist: $DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume

Prezentul Acord a fost acceptat la data de: $DataSemnare, $OraSemnare

V. Condiții Generale de Rezervare – Vânzare a Biletelor de Avion

Societatea Comercială Alo Hotels Group Srl este o Agentie de Turism care are în obiectul de activitate rezervări – vânzări de bilete de avion pentru zboruri interne şi internaţionale.

În vederea îndeplinirii acestor servicii din obiectul său de activitate, societatea este autorizată de către companiile aeriene care efectuează zborurile sau de către sistemele de rezervare a biletelor de avion. Alo Hotels acţionează numai ca intermediar al acestor companii şi se supune regulilor şi restricţiilor comerciale impuse de către companiile aeriene, în calitate de prestatori direcţi.

Prin urmare, furnizorul serviciilor de transport, respectiv prestatorul direct, este compania aeriana inscrisa pe biletele de avion emise pentru si in numele turistului, la comanda acestuia.

În continuare, vom denumi pe scurt:

Societatea Comercială _____________ AGENŢIA/Agenția de turism/ALO HOTELS

Compania aeriană _________________COMPANIA/Compania Aeriană/Companie transportatoare/Transportator

Clientul care rezervă şi/sau cumpără biletul de avion _________PASAGERUL

Documentul în baza căruia se efectuează zborul___________BILETUL DE AVION

Rezervarea – vânzarea biletelor de avion se face în următoarele condiţii:

I. EMITEREA BILETELOR DE AVION. MODALITĂŢI DE PLATĂ

2.1. Emiterea biletelor de avion rezervate şi plata acestora se fac conform condiţiilor stabilite de către fiecare Companie în parte. Agenția informează Pasagerul despre termenul până la care rezervarea sa este valabilă pentru ca acesta să se poată prezenta în termen pentru achitarea biletului si a intra în posesia acestuia. Termenele pot fi schimbate oricând de Companie, situaţie în care Agenţia va anunţa Pasagerul despre modificare, fără a putea fi însă făcută răspunzatoare în vreun fel de către acesta pentru o eventuală anulare.

2.2. Inainte de a achita efectiv biletul, Pasagerul are obligaţia să se informeze la Agenţie despre toate condiţiile şi restricţiile aplicabile acelui bilet şi să citească prezentele condiţii generale.

Toate condiţiile, regulile şi restricţiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele stabilite de Compania Aeriană, de politica de tarife de serviciu a ALO HOTELS, precum şi de alţi factori externi (de ex. obligaţia deţinerii vizei), independent de voinţa Agenţiei.

III. PREŢURILE BILETELOR DE AVION

3.1. Preţurile biletelor de avion comercializate prin Agenţie sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, taxe ale Companiilor Aeriene, tarife speciale, tarif de serviciu al ALO HOTELS, etc. În aceste condiţii, fiecare zbor în parte presupune calcularea de către agentul specializat al preţului aplicabil biletului de avion respectiv. Acelaşi zbor, cu aceeaşi Companie poate genera preţuri diferite în funcție de clasa de confort sau de momentul emiterii biletului.

Dată fiind multitudinea de preţuri aplicabile biletelor de avion, acestea, ca şi regulile aplicabile lor, nu pot fi afişate sau publicate. De asemenea, informaţiile referitoare la reguli, care provin din comunicările scrise sau transmise computerizat de către Companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la Agenţie, au un caracter continuu, modificările pot fi permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse şi publicate în vreun înscris.

3.2. Pentru serviciile prestate, ALO HOTELS aplică Tarife de Serviciu (Taxa de servicii) echivalentul a 10% din prețul de achizitie propus de compania aeriana. Taxa de servicii nu este restituibila (vezi cap. I, pct 5, din termenii si conditii).

3.3. Preţul biletului de avion include de regulă taxele de aeroport, taxe combustibil, alte taxe similare și Taxa de servicii. Există însă situaţii, independente de voinţa Agenţiei, în care, după emiterea biletului sau ulterior datei de emitere a biletului, pe parcursul călătoriei i se pot solicita Pasagerului şi alte taxe, care nu au fost percepute iniţial, situaţie în care Agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare

IV. BILETUL DE AVION

4.1. Biletul de avion este documentul, înscrisul sau convenţia electronică în baza căreia se efectuează zborul și reprezintă contractul dintre Pasager și Compania Aeriană în baza căruia se efectuează transportul. Biletul de avion este emis de Agenţie dar este proprietatea Companiei Aeriene pentru care a fost emis.

4.2. Condiţiile contractului şi informaţiile înscrise pe biletul de avion (în formă scrisă sau cu acces electronic la acestea) completează prezentele condiţii generale. Se consideră că Pasagerul care a intrat în posesia biletului de avion a luat la cunoştinţă de toate aceste informaţii.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR. RĂSPUNDERE. DELIMITAREA RĂSPUNDERII

5.1. Agenţia este răspunzătoare de emiterea corectă a biletelor de avion, în baza informațiilor/datelor puse la dispoziție de Pasager, şi de informarea cu bună credinţă a Pasagerului asupra

condiţiilor aplicabile biletului de avion vândut.

5.2. Informarea Pasagerilor se va realiza, fără a fi necesară o semnatură de luare la cunoștință, astfel:

5.2.1. prin afişarea la loc vizibil în Agenţie sau electronic pe site sau transmise pe email, a prezentelor condiţii generale de vânzare a biletelor de avion precum şi prin comunicarea de către reprezentantul Agenției a condițiilor, penalizărilor și restricțiilor de folosire, modificare sau anulare a biletului de avion și/sau a rezervărilor efectuate.

5.2.2. În cazul în care Pasagerul comunică reprezentantului Agenției că intenționează să transporte: animale, păsări și/sau obiecte cu regim special (instrumente, echipament sportiv, arme, muniție, substanțe explozive, corozive, etc.) reprezentantul Agenției va informa Pasagerul asupra condițiilor speciale și restricțiilor de transport a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în conformitate cu reglementările Companiei Aeriene.

5.3. Biletul de avion odată cumpărat se presupune că Pasagerul a luat la cunoştinţă despre toate informaţiile legate de biletul respectiv, el nemaiputând să invoce ulterior necunoaşterea acestora şi să pretindă eventuale despăgubiri Agenţiei.

5.4. Pasagerul este obligat și este singurul responsabil pentru furnizarea corectă și completă a informațiilor/datelor necesare Agenției pentru rezervarea și/sau emiterea biletului de avion. Agenția nu poartă nici o răspundere, în cazul în care a efectuat rezervarea și/sau a emis biletul de avion în baza unor informații/date greșite și/sau incomplete, furnizate de Pasager.

5.5. Pasagerul are obligația să se prezinte la ghișeele din aeroport ale Companiei pentru înregistrarea și predarea bagajelor (check-in) cu cel puțin 2 ore înainte de ora plecării, urmând ca ulterior să îndeplinească toate celelalte formalităţi necesare. Unele Companii Aeriene sau aeroporturi pot, în anumite situații, să solicite prezența la aeroport mai devreme, drept pentru care Pasagerul are obligația să solicite, cu 24 ore înainte de plecare, informații la Companie sau la aeroport referitoare la timpul de prezentare la check-in.

5.6. Agenția, in calitatea sa de intermediar, raspunde fata de Pasager, doar in situatia in care biletul de avion a fost emis conținând informații/date greșite și/sau incomplete din vina exclusivă a Agenției. În toate celelalte cazuri, Agenția este exonerata de orice raspundere fata de Pasager.

5.7. Agenţia nu este răspunzătoare şi nu i se pot pretinde despăgubiri pentru că Pasagerul nu a zburat, în următoarele condiţii (individuale sau cumulate), enumerarea nefiind exhaustivă:

5.7.1. această măsură este necesară pentru a respecta orice reglementare naţională sau internaţională valabilă,

5.7.2. transportul Pasagerului sau al bagajelor Pasagerului ar putea pune în pericol sau afecta securitatea, sănătatea sau starea materială, respectiv confortul altor pasageri sau a echipajului,

5.7.3. starea mentală sau psihică a Pasagerului, inclusiv faptul că se afla sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, reprezintă un risc pentru Pasager, pasageri, echipaj sau proprietăţi,

5.7.4. Pasagerul a avut o conduită necorespunzătoare pe parcursul unui alt zbor şi este posibil ca un asemenea comportament să se poată repeta,

5.7.5. Pasagerul a refuzat să se supună verificării de securitate,

5.7.6. Pasagerul nu achitat preţul, taxele sau cheltuielile aplicabile,

5.7.7. Pasagerul nu deține documente de călătorie valabile, Pasagerul încearca să intre într-o ţară pe care are doar dreptul să o tranziteze sau pentru care nu are documente de călătorie valabile, Pasagerul distruge documentele de călătorie în timpul zborului sau refuză să predea documentele de călătorie echipajului de zbor – contra unei confirmări scrise – atunci când i se cere acest lucru,

5.7.8. Pasagerul prezintă un bilet care a fost achiziţionat ilegal, a fost cumpărat de la o entitate, alta decât noi sau agentul nostru autorizat, sau a fost declarat pierdut sau furat sau dacă nu poate dovedi că este persoana menţionată pe bilet,

5.7.9. Pasagerul nu respectă reglementările și instrucţiunile în vigoare cu privire la siguranţă şi securitate,

5.7.10. Pasagerul nu s-a prezentat la timp la îmbarcare (1 oră şi 30 minute înainte de ora plecării înscrisă pe bilet), conform art. 5.5 de mai sus,

5.7.11. Pasagerul este refuzat la îmbarcare datorită unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru ţara de destinaţie, viza falsă, paşaport cu interdicţie, etc) sau în situaţia oricarui refuz nejustificat al autorităţilor de a permite călătoria,

5.7.12. alte împrejurări sau cazuri de forţă majoră, pe care Agenţia nu le putea prevedea sau evita (ex. insolvabilitatea, insolventa și/sau falimentul Companiei Aeriene).

5.8. Agenţia nu este răspunzătoare pentru anulări, întîrzieri sau modificări de orar ale Companiei Aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (ex – pierderi de bagaje), obligaţii care cad direct în sarcina Companiei. In astfel de situaţii, Pasagerul se va adresa direct Companiei transportatoare, care va despăgubi Pasagerul în conformitate cu reglementările internaţionale.

5.9. Dacă Pasagerul renunţă la biletul de avion cumpărat, înainte sau după începerea călătorei, acesta are dreptul la rambursarea parțială a prețului plătit, după ce se deduc taxele de penalizare, inclusiv Taxa de servicii și dacă tariful și condițiile acestuia, stabilite de Companie, permit rambursarea. Pasagerul poate modifica biletul iniţial cumpărat în condiţiile stabilite de Compania pentru care a fost emis biletul cu plata unor diferențe de preț stabilite de Compania Aeriană, inclusiv a Taxei de servicii pentru modificarea rezervării.

5.10. Pasagerul nu poate utiliza numai părţi componente ale zborului aferent biletului cumpărat. Neprezentarea Pasagerului la primul zbor se consideră renunţare la bilet şi i se aplică prevederile din prezentele condiţii generale. Biletul este netransferabil unei alte persoane.

5.11. Neprezentarea la zbor presupune pierderea călătoriei, cu o penalizare de până la 100% din valoarea biletului, în conformitate cu reglementările Companiei și ale prezentelor Condiții Generale.

5.12. În situaţia în care Pasagerul, din vina sa, utilizează doar parţial zborurile înscrise în biletul de avion cumpărat, el nu va putea pretinde despăgubiri de nici un fel Agenţiei sau Companiei pentru care s-a emis biletul.

5.13. Pasagerul are obligaţia să se asigure că este în regulă din punct de vedere al tuturor formalităţilor necesare călătoriei (poliţie, vamă, sănătate, paşaport, viză, etc), Agenţia neavând nici o răspundere în faţa Pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusivă a Pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde despăgubiri Agenţiei.

5.14. Agenţia va informa cu bună credinţă Pasagerul asupra formalităților necesare călătoriei solicitate, conform informaţiilor furnizate de I.A.T.A. sau de Compania Aeriană pentru care se emite biletul, dar nu poate fi făcută responsabilă asupra veridicităţii acestor informaţii şi nici trasă la răspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar şi nu are legătură cu serviciul de emitere a biletului de avion.

5.15. Agenţia nu este răspunzătoare pentru pagube sau înconveniente produse Pasagerului în timpul zborului sau datorită unor modificări de orar, întârzieri ale zborurilor, etc, împrejurări care se află dincolo de controlul şi voinţa Agenţiei.

5.16. Datorită situaţiei create prin cererile masive de azil politic sau rămânerile ilegale, autorităţile tuturor statelor, chiar în prezenţa vizei de intrare eliberată de ambasadele ţărilor respective în România, pot refuza fără explicaţii să permită trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea în avion a Pasagerului.

În astfel de situaţii, Agenţiei nu i se pot solicita despăgubiri, deoarece imposibilitatea efectuării transportului se datorează faptei unui terţ.

5.17. În cazul în care Pasagerului i se fură biletul de avion cumpărat (în cazul biletelor de hârtie), pe baza de declaraţie pe proprie răspundere şi acte doveditoare de la Poliţie, el poate solicita Agenţiei emiterea unui duplicat după biletul respectiv, în schimbul plăţii unei taxe stabilite de către Compania Aeriană.

5.18. Agenţia se obligă să ofere Pasagerilor care achiziţionează bilete de avion cel puţin informaţii despre (nu în formă scrisă):

Natura zborului: Regulat/charter/low fare (rezervare efectuată în altă parte decât în CRS)/ Costul biletului defalcat: preţ de bază, taxe aeroport, taxa de serviciu etc./ Condiţiile tarifare ale biletului/ Posibilitatea de a se modifica datele de călătorie şi în ce condiţii/ Posibilitatea de a se rambursa parţial sau total contravaloarea biletului şi în ce condiţii/ Condiţiile de emitere a biletului cu un minim de timp în avans/ Tip bilet emis: electronic/ paper/ Cantitatea de bagaje pe care Pasagerul are dreptul să o transporte gratuit, atât ca bagaj de mână, cât şi ca bagaj de cală, precum şi costul/kg a bagajului ce depăşeşte greutatea admisă/ Orele de operare, decolare, aterizare, escală/Itinerariul de zbor/ Compania Aeriană care opereză pe ruta solicitată/ Timpul minim necesar de prezentare la ghiseul de îmbarcare/ Informaţii în cazul pierderii biletului/ Moneda de emitere a biletului: RON/EURO/ Modalitatea de plată: cash, card, factură/ Nivelul taxelor de serviciu pentru Emitere a biletului, Reemitere, Schimbare dată de rezervare, Rambursare totală sau parţială a biletului, alocarea locului în avion.

Agenția se obligă să aducă la cunoștința Pasagerului identitatea Transportatorului iar în cazul modificări/ schimbării acestuia se obligă să informeze Pasagerul, dacă a primit informatii corespunzătoare despre respectiva modificare/schimbare.

Agenția se obligă să aducă la cunoștință precizări cu privire la transportul copiilor neînsoţiţi, a persoanelor cu handicap, femeilor gravide, persoanelor bolnave sau altor persoane care necesită asistenţă specială.

După emiterea biletului de călătorie, toată responsabilitatea privind efectuarea călătoriei, inclusiv în ceea ce privește transportul, întârzierea livrării, deteriorarea sau pierderea bagajelor care aparțin Pasagerilor, revine Companiei Aeriene în conformitate cu reglementările și legislația în vigoare. Responsabilitatea pentru pierderea, întârzierea sau deteriorarea bagajelor este limitată, cu excepția cazurilor în care, s-a facut în prealabil o declarație specială de valoare și s-au plătit taxele aferente. În conformitate cu Convenția de la Varșovia, pentru majoritatea călătoriilor internaționale (inclusiv tronsoanele interne ale acestora) obligația Transportatorului este limitată la suma de aproximativ 20USD/kg pentru bagajele înregistrate (de cală) și 400USD/pasager pentru bagajele neînregistrate (bagaje de mână). Pentru Pasagerii care călătoresc numai în interiorul SUA, legile federale prevăd ca suma să fie de cel puțin 2.800 USD/pasager.

Atunci când se aplică Convenția de la Montreal (în cazul Transportatorilor din Comunitatea Europeană), în cazul distrugerii, pierderii, deteriorării sau întârzierii bagajelor, în majoritatea cazurilor se aplică cele “1000 de Drepturi Speciale de Tragere” (aproximativ 1.200 EUR, respectiv 1.470 USD per pasager).

Anumiți Transportatori nu își asumă răspunderea pentru transportul obiectelor fragile, de valoare sau perisabile. Informații suplimentare pot fi obținute de la Transportator.

Se recomandă Pasagerilor verificarea condiţiilor de călătorie cu 24 de ore înainte de data de operare. (call center aeroport, site Companie transportatoare, Agenţie de turism).

VI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Datele cu caracter personal ale Pasagerului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Pasagerul va furniza Agenţiei datele personale solicitate şi este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derulării şi monitorizării Contractului (biletului de avion) de către Agenție. De asemenea, Pasagerul, declară că este titular al drepturilor părintești și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îi însoţesc, după caz.

6.2. Pasagerul are dreptul de acces şi de informare privind datele personale şi dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau ștergerea acestora. Dacă are întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al Agenției. Datele de contact ale acestuia sunt afișate pe pagina web a Agenției.

6.3. Prelucrarea datelor personale de către Agenție se va face doar prin personalul propriu și se va limita accesul la acele persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul contract.

6.4. În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Agenției unele date cu caracter personal ale Pasagerului pot fi transferate către terțe persoane care prestează serviciile de transport sau alte Servicii de calatorie necesare, inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului român îndreptățite să solicite și, respectiv, să primească astfel de informații.

6.5. Agenția se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice şi organizatorice adecvate pentru a:

a) împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal proprii, cum ar fi:

- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;

- divulgarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate;

- utilizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

b) se asigura că utilizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces;

c) înregistra când şi cui au fost comunicate datele cu caracter personal;

d) se asigura că, în timpul transmiterii de date cu caracter personal şi al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau şterse fără autorizare;

e) delimita zonele de acces astfel incât să nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații/încăperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

6.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situaţia în care acest lucu este obligatoriu potrivit unor dispoziţii legale.

6.7. Politica Agenției privind protecția datelor cu character personal poate fi consultată la adresa web: https://www.alohotels.ro/politica-de-confidentialitate

VII. RECLAMAŢII

7.1. Orice reclamaţie cu privire la biletul de avion cumpărat se va face în scris, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat, anexând toate documentele pe care le are și sunt relevante.

7.2. Reclamaţiile care nu sunt făcute în scris nu vor fi luate în considerare.

7.3. Reclamațiile se vor formula și depune de către Pasager direct către Compania Aeriană. Cu toate acestea, în cazul în care Pasagerul formulează reclamația și o depune direct la Agenție, Agenţia va transmite reclamaţia respectivă Companiei Aeriene pentru care a fost emis biletul iar soluţia dată va fi aceea dată de Compania Aeriană, în calitate de proprietară a biletului.

În cazul în care răspunsul Companiei Aeriene, va fi comunicat Agenției și nu direct Pasagerului, Agenţia va informa Pasagerul despre soluţia dată de Companie reclamaţiei, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la Companie.

În situaţia în care Pasagerul nu este mulţumit cu răspunsul primit, el se va adresa direct Companiei Aeriene care a efectuat zborul sau după caz va acționa Compania Aeriană în cazul în care aceasta nu și-a îndeplinit corespunzător obligațiile asumate. În nici un caz Agenția nu va putea fi ținută răspunzătoare față de Pasager privind neîndeplinirea obligațiilor asumate de către Compania Aeriană, Agenția acționând doar ca și un intermediar între Pasager și Compania Aeriană.

7.4. Pasagerul va fi despăgubit direct de către Compania Aeriană în toate cazurile în care aceasta decide acest lucru, Agenţia nefiind obligată să intermedieze astfel de despăgubiri.

7.5. Orice reclamaţie se va face de către Pasager în conformitate cu prezentele condiţii generale de vânzare a biletelor de avion și/sau în conformitate cu condițiile generale de transport și/sau alte proceduri interne ale Companiei Aeriene.

VIII. NOI REGULI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND SECURITATEA PE AEROPORTURI

Pentru a vă proteja împotriva noilor ameninţări cu explozibili lichizi, Uniunea Europeană (UE) a adoptat o serie de reguli care restricţionează cantitatea de lichide pe care le puteţi trece prin punctele de control de securitate. Aceste reguli se aplică la toţi pasagerii care pleacă de pe aeroporturi din UE indiferent de destinaţia acestora.

Aceasta înseamnă că la punctele de control de securitate se vor face verificări legate de substanţele lichide pe care doriţi să le transportaţi, suplimentar faţă de alte obiecte interzise. Totuşi, noile reguli nu limitează cantitatea de lichide pe care le puteţi cumpăra din magazinele aflate dincolo de locul unde prezentaţi taloanele de îmbarcare sau de la bordul aeronavelor operate de o Companie Aeriană din UE.

Noile reguli se aplică începand din 6 Noiembrie 2006, pe toate aeroporturile din UE, precum şi din Norvegia, Islanda şi Elveţia, şi sunt valabile până la o înştiinţare în prealabil cu toate modificările prezente la această dată și cele viitoare.

CE ESTE NOU?

Când împachetaţi

Vi se va permite să luaţi doar cantităţi mici de lichide în bagajul de mână. Aceste lichide trebuie sa fie în recipiente individuale de maximum 100 mililitri fiecare. Trebuie să puneţi aceste recipiente într-un ambalaj din material plastic transparent, care se poate reînchide, dar nu mai mult de un litru per pasager.

La aeroport

Pentru a veni în ajutorul operatorilor de control de securitate, trebuie:

să prezentaţi operatorului pentru examinare toate lichidele pe care le aveţi, în punctele de control;

să dezbrăcaţi jacheta şi/sau pardesiul. Acestea vor fi controlate separat;

să scoateţi computerele portabile şi alte echipamente electrice mari din bagajul de mână. Acestea vor fi scanate separat.

Lichidele includ:

apă şi alte băuturi, supe, siropuri

creme, loţiuni şi uleiuri

parfumuri

spray-uri

geluri, inclusiv geluri de păr şi de baie

conţinutul ambalajelor presurizate, inclusiv spuma de ras, alte spume şi deodorante

paste, inclusiv pasta de dinţi

amestecuri lichid-solide

mascara

orice alt articol cu consistenţă similară

CE NU SE SCHIMBĂ?

Dumneavoastră încă puteţi:

să împachetaţi lichide în bagajele de cală – noile reguli se aplică doar pentru bagajele de mână;

să luaţi în bagajul de mână medicamente şi substanţe pentru dietă, inclusiv hrană pentru copii, pentru folosinţă în timpul călătoriei. Vi se va cere reţeta;să cumpăraţi lichide cum ar fi băuturi sau parfumuri ori dintr-un magazin de pe un aeroport din UE, situat înainte de locul unde prezentaţi talonul de îmbarcare sau de la bordul aeronavelor operate de o Companie Aeriană din UE.

Dacă sunt vândute în ambalaje speciale, sigilate, nu le deschideţi înainte de a vi se face controlul de securitate altfel, conţinutul acestora poate fi confiscat. (Dacă sunteti în tranzit printr-un aeroport, nu deschideţi ambalajul înainte de controlul de securitate la aeroportul de transfer, sau la ultimul, dacă tranzitaţi mai mult decât odată).

Este foarte important ca atunci când faceți cumpărături în tranzit sau la bordul avionului, să vă asigurați că respectați prevederile vamale ale aeroportului de destinație finală. Nerespectând aceste prevederi puteți fi amendat sau judecat sau să nu vi se permită intrarea în țara respectivă, iar Agenția sau Compania nu au nici o responsabilitate.

Dacă aveţi orice îndoială, vă rugăm să solicitați informații de la Compania Aeriană sau de la Agenția de turism înainte de începerea călătoriei.

De asemenea, vă rugăm să cooperaţi cu personalul Companiei, cât şi cu cel de securitate din cadrul aeroportului.

IX. DISPOZIŢII FINALE

9.1. Prezentele condiţii generale sunt realizate în conformitate şi se completează cu prevederile CONVENŢIEI DE LA VARŞOVIA, în care România este parte semnatară, în conformitate cu prevederile art. 11, aliniatul 2 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI si cu reglementarile UE în vigoare, precum și cu reglementările internaționale și UE privind vânzarea biletelor de avion și asigurarea transportului pasagerilor, REGULAMENTUL (CE) NR. 261/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 11 februarie 2004 și Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European.

9.2. Afişarea de către Agenţie, pe site sau email, a prezentelor condiţii generale presupune obligativitatea Pasagerului de a le citi. Se consideră că Pasagerul care a cumpărat biletul de avion a luat la cunoştinţă despre conţinutul acestor condiţii şi el nu va mai putea invoca ulterior necunoaşterea lor sau lipsa de informare.

9.3. Prezentele condiţii generale vor fi aplicabile şi opozabile terţilor în toate situaţiile stipulate în cuprinsul lor.

Turist: $DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume

Am luat la cunoștință și am acceptat

prezentele Conditii Generale de Rezervare-Vanzare Bilete de Avion

la data de: $DataSemnare, $OraSemnare

De ce
să rezervi
prin
aloHotels?

Economisești

Pe aloHotels găsești mereu oferte de nerefuzat.

Rezervi rapid

În câțiva pași simpli ți-ai planificat vacanța.

Hoteluri pentru toți

Avem soluții pentru orice buget.